Hava Kuvvetleri Komutanlığında Sözleşmeli Er iken Sahil Güvenlik Komutanlığında Uzman Erbaşlığa Geçiş Yapması Nedeniyle İkramiye Ödenmemesi Hakkında Emsal Karar

Hava  Kuvvetleri Komutanlığında Sözleşmeli Er iken Sahil Güvenlik Komutanlığında Uzman Erbaşlığa Geçiş Yapması Nedeniyle İkramiye Ödenmemesi Hakkında Emsal Karar

Hava  Kuvvetleri Komutanlığında Sözleşmeli Er iken Sahil Güvenlik Komutanlığında Uzman Erbaşlığa Geçiş Yapması Nedeniyle İkramiye Ödenmemesi Hakkında Emsal Karar
 
Müvekkilin, 12.10.2014  tarihinde Hava  Kuvvetleri Komutanlığı ile ilk  sözleşme imzalayarak Akhisar Hava Meydan Komutanlığı bünyesinde sözleşmeli er  olarak görev yapmaya başladığı,  ilk sözleşmeyi müteakip ikinci sözleşmenin imzalandığı, sözleşmenin devamı sırasında uzman erbaşlık geçiş sınavına katıldığı ve başarılı olduğu, 25.10.2018 tarihinde sözleşmeli er sözleşmesini feshederek uzman erbaşlığa geçiş yaptığı, müvekkiilin idare bünyesinde çalışmış olduğu 12.10.2014 ile 25.10.2018 tarihleri arasındaki süre için Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu'nun  7. maddesinin 5. fıkrasında düzenlenen sözleşmeli er ikramiyesinin ödenmesi istemiyle  idareye yaptığı başvurunun Hava Kuvvetleri Komutanlığı Akhisar Hava Meydan Komutanlığı'nın  13.05.2019 tarihli ve 2064  sayılı işlemi ile  reddi üzerine açılan davada verilen mahkeme kararı aşağıda yer almaktadır.
 
DAVACI : 
 
VEKİLİ : Av. Mehmet Kutluay IŞIK- E. tebligat adresi
               Av. Sarper ALPTEKİN   
 
DAVALI : Milli Savunma Bakanlığı/ANKARA
 
VEKİLİ : 
 
DAVANIN ÖZETİ : Hava  Kuvvetleri Komutanlığı Akhisar Hava Meydan Komutanlığı bünyesinde sözleşmeli er iken, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından icra edilen Sözleşmeli Uzman Erbaş sınavında başarılı olarak, Uzman Erbaş naspedilen davacı tarafından, 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu'nun 7/5 maddesi ve Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliği'nin 21/1 maddesi uyarınca hak etmiş olduğu tazminatın  ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine dair 13.05.2019 tarihli ve 2064  sayılı Hava Kuvvetleri Komutanlığı Akhisar Hava Meydan Komutanlığı işleminin; kendi kusuru olmaksızın müteakip sözleşme süresi içinde Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılarak  Sahil Güvenlik Komutanlığına  geçtiği, her iki teşkilatın birbirinden ayrı olduğu, ikramiye talebinin reddine dair işlemin hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.
 
 
SAVUNMANIN ÖZETİ :  İkramiye ödenebilmesinin kural olarak kendi kusuru olmama veya sözleşme süresini bitirme sebebiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılma şartına bağlandığı, davacının ise kendi iradesi ile sözleşme süresi içerisinde (sözleşme bitmeden) uzman erbaşlık statüsüne geçiş yaptığı, statü geçişi yapan personele ödeme yapılacağına dair bir düzenlemenin bulunmadığı, dava konusu işlemin hukuka ve mevzuata uygun olarak tesis edildiği belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
 
TÜRK  MİLLETİ  ADINA
 
Karar veren Ankara 14. İdare Mahkemesi Hakimliğince  dava dosyası incelenerek işingereği düşünüldü: 
 Dava, Hava  Kuvvetleri Komutanlığı Akhisar Hava Meydan Komutanlığı bünyesinde sözleşmeli er iken, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından icra edilen Sözleşmeli Uzman Erbaş sınavında başarılı olarak, Uzman Erbaş naspedilen davacı tarafından, 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu'nun 7/5 maddesi ve Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliği'nin 21/1 maddesi uyarınca hak etmiş olduğu tazminatın  ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine dair 13.05.2019 tarihli ve 2064  sayılı Hava Kuvvetleri Komutanlığı Akhisar Hava Meydan Komutanlığı işleminin iptali istemiyle açılmıştır. 
...
Dava dosyasının incelenmesinden;  davacının, 12.10.2014  tarihinde Hava  Kuvvetleri Komutanlığı ile ilk  sözleşme imzalayarak Akhisar Hava Meydan Komutanlığı bünyesinde sözleşmeli er  olarak görev yapmaya başladığı,  ilk sözleşmeyi müteakip ikinci sözleşmenin imzalandığı, sözleşmenin devamı sırasında uzman erbaşlık geçiş sınavına katıldığı ve başarılı olduğu, 25.10.2018 tarihinde sözleşmeli er sözleşmesini feshederek uzman erbaşlığa geçiş yaptığı, davacının davalı idare bünyesinde çalışmış olduğu 12.10.2014 ile 25.10.2018 tarihleri arasındaki süre için Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu'nun  7. maddesinin 5. fıkrasında düzenlenen sözleşmeli er ikramiyesinin ödenmesi istemiyle davalı idareye yaptığı başvurunun Hava Kuvvetleri Komutanlığı Akhisar Hava Meydan Komutanlığı'nın  13.05.2019 tarihli ve 2064  sayılı işlemi ile  reddi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
 
Olayda, her ne kadar davalı idare tarafından, davacının sözleşme süresi bitmeden kendi iradesiyle sözleşmesini bitirerek uzman erbaşlık statüsüne geçiş yaptığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişiği kesilmeden uzman erbaş statüsüne geçiş yaptığı, statü geçişi yapan personele de ikramiye ödeneceğine dair düzenleme  bulunmadığı belirtilmiş olsa da, Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliği'nin  28. maddesinde, sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanların ilgili mevzuattaki şartları sağlamak şartıyla, uzman erbaşlığa ve astsubaylığa başvurabileceği, en az üç yıl görev yapmış olanların, müteakip sözleşme süresi içerisinde başvuru yapabileceği, bu durumda olanların, başvurularının kabul edilmesi halinde uzman erbaşlığa geçenlerin veya astsubaylığa nasbedilenlerin sözleşmelerinin kendiliğinden son bulacağı, gelinen noktada, ayrıntısına yer verilen yasal düzenlemeler kapsamında davacının uzman erbaşlığa geçiş hakkı tanındığı, dolayısıyla sözleşmeli Erbaş görevine ilişikin sözleşmenin kendiliğinden son bulduğu dikkate alındığında, davacının kendi iradesiyle uzman erbaşlığa geçiş yapmış olduğu görülse de sözleşmenin sona ermesinde kusuru bulunmadığının kabulü gerekmektedir.
 
Bu durumda, Sahil Güvenlik Komutanlığı,   Türk Silâhlı Kuvvetleri kapsamında yer almakta iken  681 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. maddesiyle  Türk Silahlı Kuvvetlerinde ayrıldığı, 2692 sayılı Kanun ile silahlı bir genel kolluk kuvveti olan Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın İçişleri Bakanlığına bağlı olarak kurulduğu, davacının Türk Silahlı Kuvvetlerindeki görevinden istifa ederek Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde uzman erbaş olarak görevine başladığı, davacının durumunda olan personele ikramiye ödenemeyeceği konusunda yasal bir düzenlemenin bulunmadığı ve davacının herhangi bir  kusuru olmaksızın sözleşmesinin kendiliğinden sona erdiği hususları birlikte değerlendirildiğinde,  davacıya Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunun 7. maddesinin 5. fıkrası uyarınca,  yapılan görev süresi dikkate alınarak sözleşmeli er ikramiyesi ödenmesi gerekirken aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka ve hakkaniyete uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
 
Açıklanan nedenlerle dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 166,40 TL yargılama gideri ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Uyarınca belirlenen 1.700,00 TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine,  artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra  davacıya iadesine, kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde  Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere, ../2020 tarihinde  karar verildi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

Öğrenci Affından Yararlanacak Öğrenciler Bakımından, Üniversitelerde Okuyan Öğrenciler ile Askeri Öğrenciler Arasında Herhangi Bir Ayrım Yapılamayacağına İlişkin Emsal Karar

Öğrenci affından yararlanacak öğrenciler bakımından, Yükseköğretim Kurumuna bağlı üniversitelerde okuyan öğrenciler

17-12-2019

METEKSAN BÜNYESİNDE ÇALIŞMAKTA İKEN KİŞİ GÜVENLİK BELGESİNİN TANZİM EDİLMEMESİ SEBEBİYLE İŞ AKDİ FESHEDİLEN MÜHENDİS HAKKINDA EMSAL MAHKEME KARARI

METEKSAN BÜNYESİNDE ÇALIŞMAKTA İKEN KİŞİ GÜVENLİK BELGESİNİN TANZİM EDİLMEMESİ SEBEBİYLE İŞ

23-12-2020

Türk Silahlı Kuvvetlerinde Daha Önce Çalışmamış Olmak Şartını Sağlamadığı Gerekçesiyle İlişiği Kesilen Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

Türk Silahlı Kuvvetlerinde Daha Önce Çalışmamış Olmak Şartını Sağlamadığı Gerekçesiyle İlişiği

11-01-2020