Gerekli Sağlık Şartlarını Taşımadığından Bahisle Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğünden İlişiği Kesilen Polis Adayı Hakkında Yürütmenin Durdurulması Kararı

Gerekli Sağlık Şartlarını Taşımadığından Bahisle Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğünden İlişiği Kesilen Polis Adayı Hakkında Yürütmenin Durdurulması Kararı

Gerekli Sağlık Şartlarını Taşımadığından Bahisle Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğünden İlişiğinin Kesilen Polis Adayı Hakkında Yürütmenin Durdurulması Kararı
 
Kastamonu Polis Meslek Yüksek Okulu bünyesinde eğitim gören polis adayı  müvekkilin, gerekli sağlık şartlarını taşımadığından bahisle Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü'nden ilişiğinin kesilmesine ilişkin işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada verilen yürütmenin durdurulması kararı aşağıda yer almaktadır.
 
YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI
İSTEYEN (DAVACI) : 
VEKİLİ : AV. MEHMET KUTLUAY IŞIK
   AV. SARPER ALPTEKİN
 
KARŞI TARAF (DAVALI) : EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ /ANKARA
VEKİLİ : 
 
İSTEMİN ÖZETİ :Kastamonu Polis Meslek Yüksek Okulu bünyesinde eğitim gören polis adayı  davacı tarafından, gerekli sağlık şartlarını taşımadığından bahisle Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü'nden ilişiğinin kesilmesine ilişkin işlemin; sağlık durumunun Yönetmelikte belirtilen nedenlerden hiçbirisinin yer almadığı, işlemin hukuka aykırı olduğu belirtilerek iptali ve yürütmenin durdurulması istenilmektedir.
 
 
SAVUNMA ÖZETİ :Davacının Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin EK-3-11-A maddesi kapsamında aranılan sağlık şartına haiz olmadığının tespiti üzerine tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın ve yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.
 
TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Ankara 17. İdare Mahkemesi'nce işin gereği görüşüldü:
Dava, Kastamonu Polis Meslek Yüksek Okulu bünyesinde eğitim gören polis adayı  davacı tarafından, gerekli sağlık şartlarını taşımadığından bahisle Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü'nden ilişiğinin kesilmesine ilişkin işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılmıştır.
...
Dava dosyasının incelenmesinden, 2018 yılı Polis Meslek Yüksekokulu Giriş Sınavında başarılı olan davacının Kastamonu Polis Meslek Yüksekokuluna atamasının planlaması yapıldığı, Polis Meslek Yüksekokulu Giriş Yönetmeliği'nin 17 ve 18'nci maddeleri gereğince sevk edildiği Kastamonu Devlet Hastanesinin ..2018 tarih ve .. sayılı sağlık kurulu raporunun psikiyatri hanesinde; ''En son Mart 2017 OKB tanısı ile... kullanımı mevcut. Ocak-Nisan 2017 anksiyete bozukluğu tanısıyla tedavi'', teşhis hanesinde; ''Geçiirlmiş anksiyete boz. B dilimine girer'', karar hanesinde; ''PMYO öğrencisi olamaz'' şeklinde yazılmak suretiyle düzenlenen sağlık kurulu raporunun Sağlık Komisyonunca incelenmesi sonucunda davacının mevcut sağlık durumunun Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği EK-3-11-A'ya uymadığından bahisle Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencisi olamayacağı gerekçesiyle polis okulu ile ilişiğinin 04.12.2018 tarihli Başkanlık Makamının Oluru ile kesilmesi üzerine ilişiğinin kesilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Uyuşmazlık konusu olayda; Mahkememizin 20/06/2019 tarihli ara kararıyla  03/01/2018 tarihli ve 30290 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği eki EK-3-11-A maddesi uyarınca POMEM Öğrencisi olup olamayacağı hususunda rapor hazırlanmak üzere davacının hakem hastane olarak belirlenen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilmesi üzerine anılan Hastanede yapılan muayene ve tetkikler sonucu düzenlenen 12/07//2019 tarihli ve  .. nolu Sağlık Kurulu Raporunda; ''Alınan öyküden hastanın aktif ruhsal yakınmasının bulunmadığı, 2016-2017 yılları arasında psikiyatri başvurularının olduğu, anksiyete bozukluğu tanısı aldığı, tedavi önerildiği, en son psikiyatri başvurusunun 17.04.2017 tarihinde olduğu, sonraki dönemde psikiyatrik takibinin bulunmadığı öğrenilmiştir. Ruhsal durum muayenesinde duygu durumu ötimik, düşünce akışı ve doğal yargılama ve implus kontrolünün normal olduğu saptanmıştır.
Hastanın geçmiş sağlık kayıtları ve 23.10.2018 tarihli sağlık kurulu raporu incelenmiştir. Rapor tarihi itibariyle son iki yıl içinde psikiyatri başvurusu ve ilaç kullanımı nedeniyle Pomem öğrencisi olamaz kararı verilmiş olmakla birlikte kliniğimizde 09.07.2019 ve 11.07.2019 tarihlerinde alınan öykü, yapılan muayene ve psikometrik incelemeler birlikte değerlendirildiğinde 03.01.2018 tarihli ve 30290 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği Ek-3-11-A maddesi uyarınca son iki yılın semptomsuz ve tedavisiz geçirilmesi hususu da göz önünde bulundurularak, şimdiki haliyle herhangi bir ruhsal hastalığının olmadığı, ruhsal açıdan Pomem öğrencisi olmasına engel sağlık sorunu bulunmadığı tıbbi kanaatine varılmıştır.'' şeklinde görüş ve kanaat belirtilmiş olup; Mahkememizce söz konusu bilirkişi raporu hükme esas alınabilecek yeterlilikte bulunmuştur.
Davalı idarece bilirkişi raporuna yönelik olarak yapılan itirazlar, bilirkişi raporunu kusurlandırıcı nitelikte olmadığından, anılan itirazlara itibar edilmemiştir.
 Bu durumda, Mahkememizce belirlenen hakem Hastane tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporunda, davacının sağlık durumunun 03.01.2018 tarihli ve 30290 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'ne göre  değerlendirildiği, hakem hastane tarafından yapılan değerlendirmede davacının, yönetmelikte belirlenen sağlık şartlarını taşımaması nedeniyle "POMEM ÖĞRENCİSİ OLMASINA ENGEL SAĞLIK SORUNU BULUNMADIĞI " tıbbi kanaatine varıldığının belirtildiği dolayısıyla, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin hastalık branşlarının sınıflandırılmasına ilişkin Ek-3 sayılı cetvelin 11-A diliminde yer alan sağlık şartlarını taşıdığının yapılan tetkikler sonucunda sağlık kurulu raporu ile tespit edilmiş olması hususları dikkate alındığında, aksi yöndeki gerekçeyle tesis olunan Polis Meslek Yüksek Okulu aday öğrenciliğinin sona erdirilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir
Öte yandan, dava konusu işlemin davacının Polis Meslek Yüksek Okulundan ilişiğinin kesilmesine ilişkin olması nedeniyle telafisi güç veya imkansız zararlar doğurabileceği tabiidir.
Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanunun 27.maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 7 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz yolu açık olmak üzere,/2019 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.
 
 
Başkan                                                   Üye                                                Üye
 
 
 

  1. Semih Günaştı 13-04-2021

    Merhaba kulak değerinden dolayı ilişiğim kesildi hastaneden olur aldım ancak emniyet itiraz etti ameliyatın engel olduğunu belirtti karar çıkmasını bekliyorum emniyetin itirazını mahkeme dikkate alır mı

    • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Semih Günaştı13-04-2021

      Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre dikkate alma ihtimali bulunmaktadır. Ancak çoğunlukla olumlu sağlık kurulu raporu verildiği durumlarda aday lehine karar verilmektedir. Bu nedenle davanızın olumlu sonuçlanma ihtimalinin yüksek olduğunu değerlendiriyoruz.

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

"İzin Süresini Geçirmek" Disiplinsizliğinden Dolayı Disiplin Amiri Tarafından Verilen Aylıktan Kesme Cezası Hakkında Emsal Karar

"İzin Süresini Geçirmek" Disiplinsizliğinden Dolayı Disiplin Amiri Tarafından Verilen Aylıktan Kesme

24-01-2020

Hakkındaki Bilgi Notu Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

Hakkındaki Bilgi Notu Nedeniyle Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Uzman Erbaş Hakkında

07-04-2020