Emeklilik Hizmet Süresi

Emsal Karar 1

Emekli olmak için başvurduğu 2.1.2003 tarihi itibariyle hakkındaki düşme ve erteleme kararlarının henüz kesinleşmemiş olması nedeniyle, açıkta ve tutuklulukta geçen sürelerinin hizmet süresi hesabına dahil edilmesi mümkün olmadığından, davacının emekli edilmemesinde hukuka aykırılık bulunmamaktadır. 

Davacının tutuklulukta ve açıkta kaldığı sürelere bağlı olarak, 926 sayılı TSK Personel Kanununun 65 nci maddesi f/2 bendi gereği veya noksan ödenen her türlü özlük haklarının ödeneceğine dair hükmü gereğince, davacının Emekli Sandığı kesintilerinin de ödenmesi gerektiği aşikârdır. Böylece davacının emekliliğe esas hizmet süresinin, hakkındaki mahkeme kararının kesinleşmesini müteakip, gerekli hazırlık işlemlerinden olan duyundan özlük haklarının istenmesi ve Emekli Sandığı Kesintilerinin ödenmesinden sonra yeniden yapılacak emeklilik hesabında dikkate alınacağı, yoksa davacının emekli olmak için başvurduğu tarih olan 02.01.2003 tarihi itibariyle hakkındaki düşme ve erteleme kararlarının henüz kesinleşmesi yapılmadan davacının hizmet süresini tamamlamış sayılmasının mümkün olamayacağından, başvuru tarihi esas alınarak yapılan idari işlemde hukuka aykırılığın bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.

(AYİM 3.D., 25.2.2004, E.2003/81, K.2004/153)

 

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Kabul edilebilirlilik koşulları nelerdir ? Hangi hâllerde başvuru kabul edilebilirlik açısından reddedilir?

Bireysel başvurunun konusu, Anayasa’da güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerden

28-11-2019

Hizmet Tahsisli Konut

Emsal Karar 1Meskun yerlerden uzak sosyal ve ekonomik zorlukları bulunmayan, ulaşım

13-10-2019

Anayasa Mahkemesi ihlal tespit ettiğinde hangi kararları alabilir?

Mahkeme, yeniden yargılama yapılması için dosyayı ilgili mahkemeye gönderir. İlgili mahkeme,

28-11-2019