Disiplin Puanının Tamamını Kaybettiği Gerekçesi İle Okuldan İlişiği Kesilen Astsubay Adayı Hakkında Emsal Karar

Disiplin Puanının Tamamını Kaybettiği Gerekçesi İle Okuldan İlişiği Kesilen Astsubay Adayı Hakkında Emsal Karar

Disiplin Puanının Tamamını Kaybettiği Gerekçesi İle Okuldan İlişiği Kesilen Astsubay Adayı Hakkında Emsal Karar
 
İzmir Hava Teknik Okulları Komutanlığında dış kaynaktan muvazzaf astsubay adayı olarak Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimine devam etmekte olan müvekkilin 30 disiplin puanının tamamını kaybettiği gerekçesi ile okuldan ilişiğinin kesilmesine ilişkin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın  işlemine karşı açılan davada verilen mahkeme kararı  aşağıda yer almaktadır.

 

DAVACI : 
VEKİLİ : AV. MEHMET KUTLUAY IŞIK- E tebligat
              AV. SARPER ALPTEKİN
   
DAVALI : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 
VEKİLİ : 
              Milli Savunma Bakanlığı Yahya Galip Caddesi Çankaya Ankara Çankaya/ANKARA
 
DAVANIN ÖZETİ : İzmir Hava Teknik Okulları Komutanlığında dış kaynaktan muvazzaf astsubay adayı olarak Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimine devam etmekte olan davacı tarafından, disiplin puanının tamamını kaybettiği gerekçesi ile okuldan ilişiğinin kesilmesine ilişkin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın .. tarih ve... sayılı işleminin; 10 hafta gibi kısa bir sürede ard arda cezalar verildiği, en ufak hatasında cezalandırma yoluna gidildiği, ailesine 4 kez ikaz yapılması gerekirken bir kez ikaz yazısı yazıldığı, ikaz yazısı yazıldıktan hemen sonra disiplin kuruluna çıkarıldığı ve ilişiğinin kesildiği, tesis edilen işlemin haksız ve hukuka olduğu iddiaları ile iptali istenilmektedir.
 
SAVUNMANIN ÖZETİ : Davacının askeri öğrenci olarak eğitimine devam etmekte iken kendisine verilen 30 disiplin puanının tümünü disiplinsiz davranışları nedeniyle kaybettiği, disiplin notlarının yarısını kaybetmesi sonrasında disiplin kuruluna çıkarıldığı, kendisinin uyarıldığı ancak davacının disiplinsiz davranışlarına devam ettiği, tesis edilen işlemin usul ve yasaya uygun olduğu, davanın reddine karar verilmesi gerektiği savunulmaktadır.
 
TÜRK  MİLLETİ  ADINA
 
Karar veren İzmir 5. İdare Mahkemesi'nce, dava dosyası incelenerek işin gereği görüşüldü:
Dava, İzmir Hava Teknik Okulları Komutanlığında dış kaynaktan muvazzaf astsubay adayı olarak Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimine devam etmekte olan davacı tarafından, disiplin puanının tamamını kaybettiği gerekçesi ile okuldan ilişiğinin kesilmesine ilişkin Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın... tarih ve 2019/... sayılı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.
...
...
Dava dosyasının incelemesinden; dış kaynaktan muvazzaf astsubay adayı olan davacının, 11.01.2019 tarihinde İzmir Hava Teknik Okulları Komutanlığı'nda Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimine başladığı, 30 tam disiplin puanı ile okula başlayan davacıya 21.01.2019 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin 29/1-(ç) maddesindeki disiplinsizlik fiilini işlediği gerekçesi ile (1) haftasonu izinsizlik cezası verildiği ve (2) disiplin puanı düşürüldüğü, 23.01.2019 tarihinde anılan Yönetmeliğin 29/1-(c) maddesinde tanımlanan disiplinsizlik fiilini işlediği gerekçesi ile (2) haftasonu izinsizlik cezası verildiği ve (6) disiplin puanı düşürüldüğü, 05.02.2019 tarihinde Yönetmeliğin 28/1-(d) maddesinde tanımlanan disiplinsizlik fiilini işlediği gerekçesi ile kınama cezası ile cezalandırıldığı ve (2) disiplin puanı düşürüldüğü,  yine aynı gün Yönetmeliğin 29/1-(n) maddesinde tanımlanan disiplinsizlik fiilini işlediği gerekçesi ile  (1) haftasonu izinsizlik cezası ile cezalandırıldığı ve (2) disiplin puanı düşürüldüğü, 06.02.2019 tarihinde 30 disiplin puanının 1/4'ünü kaybettiğinin kendisine tebliğ edildiği, 11.02.2019 tarihinde ise  30 disiplin puanının 1/3'ünü kaybettiğinin kendisine ve velisine tebliğ edildiği, 01.03.2019 tarihinde Yönetmeliğin 29/1-(e) maddesinde tanımlanan disiplinsizlik fiilini işlediği gerekçesi ile  (2) haftasonu izinsizlik cezası ile cezalandırıldığı ve (4) disiplin puanı düşürüldüğü, yine aynı gün Yönetmeliğin 29/1-(c) maddesinde tanımlanan disiplinsizlik fiilini işlediği gerekçesi ile  (2) haftasonu izinsizlik cezası ile cezalandırıldığı ve (6) disiplin puanı düşürüldüğü, 10.03.2019 tarihinde Yönetmeliğin 29/1-(ç) maddesinde tanımlanan disiplinsizlik fiilini işlediği gerekçesi ile  (2) haftasonu izinsizlik cezası ile cezalandırıldığı ve (6) disiplin puanı düşürüldüğü, 15.03.2019 tarihinde ise (2) haftasonu izinsizlik cezası ile cezalandırılarak 4 disiplin puanı düşürülmesi üzerine Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildiği, 19.03.2019 tarihli Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile ailesine durumu hakkında yazı yazılmasına ve kendisinin ikaz edilmesine ve öğrenci disiplin puanından tam puanından 1/8 oranında ceza puanının düşürülmesine  karar verildiği, 20.03.2019 tarihinde ise yeniden Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilerek okuldan çıkarılmasına karar verilmesi üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
 
Uyuşmazlık konusu olayda, davacının astsubaylık anlayışı kazandırma eğitimine başladığı 11.01.2019 tarihinden itibaren muhtelif zamanlarda aldığı cezalar nedeniyle disiplin tam puanının 1/4'ünü kaybetmesi üzerine...2019 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin 34 ncü maddesinin 1-(a) bendi uyarınca kendisine bölük komutanı tarafından yazılı ikazda bulunulduğu, devam eden tarihlerde disiplin puanının 1/3'ünü kaybetmesi üzerine anılan Yönetmeliğin 34 ncü maddesinin 1-(b) maddesi uyarınca 11.02.2019 tarihinde kendisine yazılı ikazda bulunulduğu, aynı tarihli yazı ile ailesine bilgi verilmek üzere yazı yazıldığı, söz konusu yazının ailesine tebliğ edildip edilmediğinin dosya kapsamından anlaşılamadığı, devamında disiplin puanının 1/2'sini kaybetmesi üzerine Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildiği, Kurulun 15.03.2019 tarihinde toplanarak Yönetmeliğin 34 ncü maddesine uygun olarak öğrencinin ikaz edilmesine, ailesine bilgi verilmesine karar verildiği, bu tarihten kısa bir süre sonra davacının disiplin puanının 2/3'ünü kaybetmesi üzerine yeniden Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edildiği, Yüksek Disiplin Kurulunun 19.03.2019 tarihli kararı ile davacının durumu hakkında ailesine bilgi verilmesine, aynı zamanda  disiplin puanının tamamını kaybetmesi nedeniyle 20.03.2019 tarihinde Yüksek Disiplin Kurulunun toplanmasına karar verildiği, 19.03.2019 tarihinde davacının ailesine hitaben yazılan yazı ile davacının okul puanının 1/2'sinden fazlasını kaybettiğinin bildirildiği, ancak bu yazı henüz  davacının ailesi tarafından  tebliğ alınmadan 20.03.2019 tarihli Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile davacının okuldan çıkarılmasına karar verildiği, böylelikle Türk Silahlı Kuvvetleri Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin 34 ncü maddesinde düzenlenen  usuli kurallara riayet edilmeksizin davacının ailesine 3 kez yapılması gereken bildirimin 2 kez yapıldığı, 2 nci ikazın ise aileye tebliği beklenmeksizin davacı hakkında okuldan çıkarılmasına karar verildiği, aileye bilgilendirme yapılmak suretiyle ailenin yönlendirmesi ile öğrencinin ıslah olması gayesi ile getirilen işbu düzenleme hilafına hareketle davacının ıslah olmasına fırsat tanınmadığı, bununla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin 12 nci maddesinin 5 nci fıkrası düzenlemesine aykırı olarak davacı hakkında verilen tüm disiplin ceza kararlarında, öğrencinin ceza kararına karşı itirazda bulunacağı makamın ve itiraz süresinin açıkça gösterilmediği , yine anılan Yönetmeliğin 34 ncü maddesinin son fıkrasında Disiplin Kurulunda ikaz karşılığı olarak disiplin puanından 1/24 ile 1/8 oranında takdir edilecek ceza puanının düşürülmesine karar verilebileceği ve disiplin kararında durumun gerekçeleri ile açıklanacağı kuralına yer verilmişken ikaz karşılığı disiplin puanının düşürülmesine ilişkin somut ve açık biçimde gerekçelendirme yapılmadığı anlaşılmış olup tüm bu gerekçelerle tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
 
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan yargılama gideri ile karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenen 1.362,00 TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde İzmir Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere, ...2019 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.
 
BAŞKAN                                   Üye                                      Üye
 
 
 
 
 

Avukata Sor!