Atamada Garnizon Süresi

Emsal Karar 1

Görev yaptığı birlik teşkilatında yapılan değişiklik nedeniyle kadro rütbesi “Binbaşı” olarak değiştirilen davacı Yarbay’ın bu nedene bağlı olarak garnizon kalış süresini tamamlamadan atamaya tabi tutulmasında hukuka aykırı bir yön bulunmamaktadır.

(AYİM 1.D. 22.11.2005; E.2005/658, K.2005/1164) 

Emsal Karar 2

Davacının bulunduğu garnizonda kalış süresini tamamlamadan başka bir garnizona atanması işlemi sebep ve amaç unusu yönünden hukuka aykırıdır.

 Davacının atama işlemi öncesi son görev yeri olan Bandırma da garnizon hizmet süresini doldurmadığı hususunda kuşku bulunmamaktadır. İdari, asayiş ve zaruri sebeplerle garnizonda kalış süresini tamamlamadan atanma mümkündür. Ancak bu takdirde idarenin bu yetkisini kamu yararı, hizmet gerekleri, hizmetin aksatılmadan yürütülmesi gibi kriterleri esas alarak kullanması gerekir. Davalı idare davacıyı garnizon hizmet süresini doldurmadan atanmasını gerektiren somut idari ve zaruri  sebebin ne olduğunu belirtmemiştir. Bunun yanı sıra 2006 yılı genel atamalarında bulunduğu garnizonda kalış süresini tamamlamış ve Hava Harp Okulu’na tim komutanı olarak atanabilecek başka personel olup olmadığına açıklık getirmemiştir. 
Sonuç olarak; davacının bulunduğu garnizonda kalış süresini tamamlamadan atanması işleminde atama için gerekli olan hizmetin zorunlu kıldığı idari, asayiş ve zaruri sebebin bulunmadığı, işlemin atamaların garnizonlar arasında sıra ile yapılması ilkesine uyarlı olmadığı,  sebep ve amaç unsurları yönünden hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır. 

(AYİM 1.D.,10.10.2006; E.2006/640 K.2006/879)

Emsal Karar 3

Atama Yönetmeliğinde garnizon hizmet sürelerinin uzatılmasına ilişkin usul ve esaslarda, “seçimle yapılan atama” şeklinde bir erteleme sebebi öngörülmediğinden, K.K.Subay ve Astsubay Atama Yönergesi’nin 11’inci Bölüm 2.b.(1)(b) alt bendinde “Seçimle yapılan atamalarda görev süresi asgari iki yıldır” düzenlemesi, normlar hiyerarşisi gereği garnizon hizmet süresinin uzatılmasını sağlayacak şekilde yorumlanamaz.

Davacı, seçimlik göreve 2007 yılında atandığını, Atama Yönergesinde seçimle yapılan atamalarda görev süresinin asgari iki yıl olduğunu, bir yıl süreyle bu görevde kaldığını,  iki yıllık sürenin tamamlattırılması gerektiğini öne sürmüştür. K.K.Subay ve Astsubay Atama Yönergesi’nin 11’inci Bölüm 2.b.(1)(b) alt bendinde “Seçimle yapılan atamalarda görev süresi asgari iki yıldır” düzenlemesi mevcut olmakla beraber; bahse konu asgari iki yıllık görev süresinin Atama Yönetmeliğinde belirlenen garnizon hizmet süreleri içerisinde değerlendirilmesi ve uygulanması gerekmektedir. Zira, Yönetmelikte garnizon hizmet sürelerinin uzatılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş olup, bunlar arasında “seçimle yapılan atama” şeklinde bir erteleme sebebi öngörülmemiştir. Aksi kabul yönerge hükmünün yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmesi şeklinde bir sonuç doğurur. Bu, alt normun üst norma aykırı olmaması ya da alt normun üst normun uygulanmasına engel teşkil etmemesi şeklindeki normlar hiyerarşisine aykırılık teşkil eder.  Dolayısıyla 2008 yılında garnizon hizmet süresini tamamlayacak olan davacının, 2007 yılında tabur komutanlığı muadili göreve atanmış olması 2009 yılına kadar bu görevde kalmasını gerektirmemektedir. 

   (AYİM.1.D., 02.12.2008; E. 2008/750, K. 2008/1069) 

 

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Lojman Kira Bedeli

Emsal Karar 1Kamu Konutları Yönetmeliğinin 25’inci maddesinde hizmet tahsisli konutlardan kira

13-10-2019

OLUMSUZ SİCİL NEDENİYLE SÖZLEŞMENİN FESHİ

Emsal Karar 1Yetersiz seviyede sicil notu takdirini gerektirecek şekilde disiplin zaafiyeti

01-04-2020