Son Bir Yıl İçinde En Az İki Disiplin Amirinden Toplam Sekiz Defa veya Daha Fazla Disiplin Cezası Alması Nedeniyle Sözleşmesi Fesih Edilen Sözleşmeli Er Hakkında Emsal Karar

Son Bir Yıl İçinde En Az İki Disiplin Amirinden Toplam Sekiz Defa veya Daha Fazla Disiplin Cezası Alması Nedeniyle Sözleşmesi Fesih Edilen Sözleşmeli Er Hakkında Emsal Karar

Son Bir Yıl İçinde En Az İki Disiplin Amirinden Toplam Sekiz Defa veya Daha Fazla Disiplin Cezası Alması Nedeniyle Sözleşmesi Fesih Edilen Sözleşmeli Er Hakkında Emsal Karar

 

 Hudut Tugay Komutanlığı bünyesinde "Sözleşmeli Er" olarak görev yapmakta iken, 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu'nun 6/4-a,c maddesi uyarınca sözleşmesinin fesih edilmesine ilişkin işleminin; amirlerince sözleşmesinin fesh edileceği hususunda tehdit edildiği, akabinde sistematik olarak çok kısa sürede verilen disiplin cezaları ile sözleşmesinin fesh edildiği, haksız ve hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilen dava hakkında verilen mahkeme kararı aşağıda yer almaktadır. Bahse konu hükmü gerekçe göstererek sözleşmenin fesh edilmesi işlemlerinde verilen disiplin cezalarına karşı dava açma süresi dolmadıysa mutlaka cezaların iptali için de dava açılmalıdır. 

 


DAVACI : 
VEKİLİ : Av. Sarper ALPTEKİN (e-tebligat)
              Av. Mehmet Kutluay IŞIK
DAVALI : Milli Savunma Bakanlığı - Çankaya/ANKARA
VEKİLİ :
DAVANIN ÖZETİ :Davacı tarafından; Hakkari İli,.. İlçesi, ... Hudut Tugay Komutanlığı bünyesinde "Sözleşmeli Er" olarak görev yapmakta iken, 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu'nun 6/4-a,c maddesi uyarınca sözleşmesinin fesih edilmesine ilişkin Kara Kuvvetleri Komutanlığı 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığının../2018 tarih ve MRK Ş:... sayılı işleminin; amirlerince sözleşmesinin fesh edileceği hususunda tehdit edildiği, akabinde sistematik olarak çok kısa sürede verilen disiplin cezaları ile sözleşmesinin fesh edildiği, haksız ve hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek iptali istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ : 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu'nun 6/4-c maddesi uyarınca en son aldığı disiplin cezasından geriye doğru son bir yıl içerisinde en az iki disiplin amirinden toplam sekiz defa disiplin cezası aldığı, dolayısıyla sözleşmesinin feshine yönelik dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırı bir yön bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır. 
TÜRK  MİLLETİ  ADINA
Karar veren Van 1. İdare Mahkemesince, dava dosyası incelenmek suretiyle ve davacı vekilinin 06/09/2018 tarihli dilekçesi ile yapılan duruşma talebinin;2577 sayılı Kanununun 17'nci maddesinin 3'üncü fıkrası uyarınca duruşma taleplerinin dava dilekçesi ile savunma ve cevaplarda yapılabileceğinden bu dilekçelerden sonraki aşamalarda talepte bulunduğu duruşma talebi yerinde görülmeyerek işin gereği görüşüldü:
Dava, davacı tarafından; Hakkari İli, ... İlçesi, ...Hudut Tugay  Komutanlığı bünyesinde "Sözleşmeli Er" olarak görev yapmakta iken, 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu'nun 6/4-a,c maddesi uyarınca sözleşmesinin fesih edilmesine ilişkin Kara Kuvvetleri Komutanlığı ...'üncü Hudut Tugay Komutanlığının ../2018 tarih ve MRK Ş:.. sayılı işleminin iptali istemiyle açılmıştır.
6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu'nun "Sözleşmenin idarece feshi" başlıklı 6. maddesinde, "... (4) Sözleşmeli erbaş ve erlerin sözleşmeleri, aşağıdaki nedenlerle sözleşme süresinin bitiminden önce feshedilir:
.....
c) Son olarak verilen de dâhil olmak üzere, kararın kesinleştiği tarihten itibaren geriye doğru son bir yıl içinde toplamda otuz gün ve daha fazla oda hapsi veya hizmet yerini terk etmeme cezasına mahkum olmak veya en son aldığı disiplin cezasından geriye doğru son bir yıl içinde en az iki disiplin amirinden toplam sekiz defa veya daha fazla disiplin cezası almak." hükmüne yer verilmiştir.
6191 sayılı Kanunun 9'uncu maddesine istinaden hazırlanıp 08/06/2011 tarih ve  27958 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinin işlem tarihinde yürürlükte bulunan  Yönetmeliğin 17'inci maddesinde;  Sözleşmeli erbaş ve erlerin sözleşmeleri, aşağıdaki nedenlerle sözleşme süresinin bitiminden önce feshedilir:
a)  Disiplinsizlik ve ahlaki durum nedeniyle Türk Silâhlı Kuvvetlerinde görev yapamayacağı, sıralı amirlerinin her türlü bilgi ve belgeye dayanarak düzenleyeceği nitelik belgesi ile anlaşılmak.
c) (Değişik:RG-25/10/2015-29513) Son olarak verilen de dâhil olmak üzere, kararın kesinleştiği tarihten itibaren geriye doğru son bir yıl içinde toplamda otuz gün ve daha fazla oda hapsi veya hizmet yerini terk etmeme cezasına mahkum olmak veya en son aldığı disiplin cezasından geriye doğru son bir yıl içinde en az iki disiplin amirinden toplam sekiz defa veya daha fazla disiplin cezası almak.'' düzenlenmesine yer verilmiştir.
Dava dosyasının incelenmesinden, Hakkari İli, .. İlçesi Hd. Tk.Hd Ks. emrinde sözleşmeli er olarak görev yapan davacı hakkında ilişiğinin kesilmesine esas disiplinsizlikleri işlediği bir yıllık dönemde;
1- .../2017 tarihinde işlemiş olduğu "Hoşnutsuzluk Yaratmak" disiplin suçu nedeniyle TSK Disiplin Kanununun 19/1-ğ maddesi uyarınca .../2017 tarihinde .. Hd. Tugay Komutanlığı tarafından, ... sayılı disiplin ceza kararı ile "10 gün hizmet yerini terk etmeme" cezasıyla cezalandırıldığı,
2- .../2017 tarihinde işlemiş olduğu "yasak edilen maddeyi bulundurmak" disiplin suçu nedeniyle, TSK Disiplin Kanununun 19/1-j maddesi uyarınca .../2017 tarihinde... Hd. Tugay Komutanlığı tarafından, 607-1.. sayılı disiplin ceza kararı ile "1 gün hizmet yerini terk etmeme" cezasıyla cezalandırıldığı,
3- .../2017 tarihinde işlemiş olduğu "Kılık Kıyafeti Bozuk Olmak" disiplin suçu nedeniyle, TSK Disiplin Kanununun 15/1-d. maddesi uyarınca .../2017 tarihinde.. Hd. Tugay Komutanlığı tarafından, 2670-.. sayılı disiplin ceza kararı ile "uyarma" cezasıyla cezalandırıldığı,
4- .../2017 tarihinde işlemiş olduğu "Emre itaatsizlik" disiplin suçu nedeniyle, TSK Disiplin Kanununun 19/1 maddesi uyarınca ...2017 tarihinde... Hd. Tugay Komutanlığı tarafından, 1012-..sayılı disiplin ceza kararı ile "bir gün hizmet yerini terk etmeme" cezasıyla cezalandırıldığı,
5- .../2017 tarihinde işlemiş olduğu "Emre itaatsizlik" disiplin suçu nedeniyle, TSK Disiplin Kanununun 19/1 maddesi uyarınca ../2017 tarihinde .. Hd. Tugay Komutanlığı tarafından, 1028-.. sayılı disiplin ceza kararı ile "bir gün hizmet yerini terk etmeme" cezasıyla cezalandırıldığı,
6- .../2017 tarihinde işlemiş olduğu "Emre itaatsizlik" disiplin suçu nedeniyle, TSK Disiplin Kanununun 19/1 maddesi uyarınca.../2017 tarihinde 34'üncü Hd. Tugay Komutanlığı tarafından, 1031-...sayılı disiplin ceza kararı ile "bir gün hizmet yerini terk etmeme" cezasıyla cezalandırıldığı,
7- .../2018 tarihinde işlemiş olduğu "Emre itaatsizlik" disiplin suçu nedeniyle, TSK Disiplin Kanununun 19/1 maddesi uyarınca .../2018 tarihinde 34'üncü Hd. Tugay Komutanlığı tarafından, 095-.. sayılı disiplin ceza kararı ile "bir gün hizmet yerini terk etmeme" cezasıyla cezalandırıldığı,
8 -.../2018 tarihinde işlemiş olduğu "Emre itaatsizlik" disiplin suçu nedeniyle, TSK Disiplin Kanununun 19/1 maddesi uyarınca 11/02/2018 tarihinde ... Hd. Tugay Komutanlığı tarafından,... sayılı disiplin ceza kararı ile "bir gün hizmet yerini terk etmeme" cezasıyla cezalandırıldığı,
en son aldığı disiplin cezasından geriye doğru bir yıl içinde Tugay Komutanı ve Bölük Komutanı olmak üzere iki farklı disiplin amirinden toplam 8 defa disiplin cezası aldığından bahisle dava konusu işlemle davacının ilişiğinin kesildiği, ardından anılan işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. 
Olayda, davacı tarafından, dava konusu sözleşme feshine dayanak olan disiplin cezalarından.../2018 tarih ve.... sayılı "1 gün hizmet yerini terk etmeme" disiplin cezasının (dosyanın incelenmesi kısmında belirtilen yedi numaralı ceza) Mahkememizin E.2019/ sayılı dosyasında dava konusu edildiği, Mahkememizin../2019 tarih ve E: 2019/.. K: 2019/.. sayılı kararıyla ve "...sonuç olarak; bu açıklamalar ışığında dava konusu olay değerlendirildiğinde, "emre itaatsizlik" fiili 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu'nun 19/1-a maddesinde hizmet yerini terk etmeme disiplin cezasını gerektiren fiiller arasında sayılmış iken, daha sonra yasalaşan  7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanununda davacıya isnad edilen fiilin, uyarma cezası verilecek fiiller arasında yer aldığı görülmüş olup, 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu'nun 11'inci maddesinde uyarma cezasının ağırlık olarak birinci basamakta, hizmet yerini terk etmeme cezasının ise beşinci basamakta yer aldığı yani yeni düzenlemenin eskisine nazaran daha hafif nitelikte olduğu hususu dikkate alındığında, işlendiği zamanın hukuki normları uyarınca suç sayılan ve belli bir ceza öngörülen fiilin sonradan yürürlüğe giren bir düzenleme ile daha hafif bir ceza ile cezalandırılmış olması nedeniyle, lehe olan normun uygulanması ilkesi uyarınca, "emre itaatsizlik" fiili nedeniyle 6413 sayılı TSK Disiplin Kanununun 19/1-a maddesi uyarınca verilen disiplin cezasında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır... " şeklindeki gerekçeyle işlemin iptaline karar verildiği anlaşılmaktadır.
Bu durumda,  davacının sözleşmesinin feshedilmesine esas alınan disiplin cezalarından birinin dava konusu edildiği, davacı hakkında tesis edilen "1 gün hizmet yerini terk etmeme" cezasının Mahkememizin  .../2019 tarih ve E: 2019.. K: 2019/.. sayılı kararıyla iptaline karar verildiği anlaşılmakla anılan disiplin cezasının iptal edilmesi sonucu davacının en son aldığı disiplin cezasından geriye doğru son bir yıl içinde 8 defa disiplin cezası alma şartını sağlamadığı anlaşıldığından sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Öte yandan; her ne kadar savunma dilekçesinde, sözleşmenin feshinin gerekçesi olarak sadece davacının sekiz kez disiplin cezası almış olması belirtilmiş ise de, dava konusu işlemde, davacının disiplinsizlik ve ahlaki durumu nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapamayacağının sıralı amirinin düzenlediği nitelik belgesiyle anlaşılmasından da bahsedilmesi nedeniyle bu kapsamda yapılan inceleme, davacı hakkında sıralı amirler tarafından düzenlenen "Sözleşmeli Erbaş ve Er Nitelik Belgesi" bulunmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde bu yönüyle de  hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Açıklanan nedenlerle; 
- Dava konusu işlemin iptaline, 
- Aşağıda dökümü yapılan 250,10 TL yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, 
- İşbu karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgarî Ücret Tarifesi uyarınca takdir olunan 1.362,00-TL maktu vekâlet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine,
- Artan gider avansının talep edilmesi hâlinde derhâl, talep edilmemesi hâlinde ise hükmün kesinleşmesinden sonra re'sen davacıya iadesine,  
- İşbu kararın taraflara tebliğine, 
- Tebliği izleyen günden itibaren 30 gün içinde (150,00-TL gider avansı yatırılmak suretiyle Mahkememize verilecek dilekçeyle) Erzurum Bölge İdare Mahkemesine (Birinci İdare Dava Dairesine) istinaf kanun yolu açık olmak üzere, 
.../2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
Başkan                                                          Üye                                                         Üye
.
 

 

 1. A. K. 29-07-2021

  Merhaba deniz kuvvetleri personeliyim bana mobing uygulandigi icin sözleşmemi fesh etmek istesem tazminat ödemek zorunda kalirmiyim 6 aydir görevdeyim tesekkurler\\\\r\\\\n

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @A. K.29-07-2021

   Statünüzü yazarsanız daha doğru bilgilendirme yapabiliriz.

  Melike Kalyacı 29-03-2021

  Merhaba, iyi günler. 3 yıllık TSK söz.er sözleşmesini firari olarak fesih eden bir kişi sonrasında devlet memuru olabilir mi ve bu fesih durumunu sonrasında kişiye ne gibi olumsuzluklar yaratır? Teşekkürler..

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Melike Kalyacı29-03-2021

   Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alınması memurluğa engel bir haldir.

    

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Sözleşmeli Er Hakkında Emsal Karar

Güvenlik Soruşturması Olumsuz Sonuçlanan Sözleşmeli Er Hakkında Emsal KararMüvekkilin sözleşmeli er

07-04-2020

30 Günden Fazla Hapis Cezası Alması Nedeniyle Sözleşmesi Feshedilen Uzman Erbaş Hakkında Emsal Karar

30 Günden Fazla Hapis Cezası Alması Nedeniyle Sözleşmesi Feshedilen Uzman Erbaş

14-03-2020

Sözleşmeli Erbaş ve Erlerin Uzman Erbaşlığa Geçiş Başvurularının Kabul Edilmemesi

SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ERLERİN UZMAN ERBAŞLIĞA GEÇİŞ BAŞVURULARININ KABUL EDİLMEMESİSözleşmeli erbaş

01-01-2020