Şartlı Konut Tahsisi

Emsal Karar 1

Davacıya şartlı olarak tahsis edilen sobalı konutun sehven kaloriferli konut olarak öneriye çıkarılması, asıl hak sahibi personelin iradesini sakatlayacağından, davacının konuttan tahliye işleminin iptali gerekir.

Davacı sivil memura, 21.2.2006 tarihli işlem ile kendi statüsünde tercih fazlası olan İzmir, Hatay Bölgesinde bulunan sobalı Ertan Apartmanının 4 numaralı dairesi (363 puanı olduğu halde) şartlı olarak tahsis edilmiştir. Bilahare 6 ay sonra genel lojman dağıtımı esnasında bu konut hak sahibi olan astsubaylara, diğer genel dağıtımda öneriye sunulan astsubay lojmanları ile birlikte öneriye sunulmuştur. Davalının da kabul ettiği üzere bu konut sobalı olduğu halde sehven kaloriferli olarak asıl hak sahibi olan astsubayların tercihine çıkarılmıştır. Yukarıda da zikredildiği üzere şartlı konutların asıl hak sahiplerine önerisinde öncelikle kaloriferli konutların öneriye sunulup, bundan sonra yine ihtiyaç var ise sobalıların verilmesi Yönergenin emridir. Ayrıca hak sahipleri tarafından kaloriferli bir konut ile sobalı bir konutun tercih oranları farklıdır. Kuşkusuz konutun sobalı olarak öneriye çıkarılması durumunda tercih edilme durumu daha azalmaktadır. Bu hususta yapılan işlemin hukuki sağlığını etkilemiş, belirtilen nedenlerle işlem hukuka aykırı bulunarak iptaline karar verilmiştir. 

(AYİM.3.D., 31.05.2007; E.2006/1248, K.2007/752) 

Emsal Karar 2

 Alay komutanlığı görevi sona erdiğinde boşaltılmak kaydıyla kendisine görev tahsisli ve şartlı konut tahsis edilen davacı subayın bu görevi devam etmesine karşın, konutunu tahliyesi yolunda tesis edilen işlem hukuka aykırılıkla sakatlanmıştır.

Somut olayda davacının boşaltması istenen lojman davacıya görev tahsisli olarak ve Alay Komutanlığı görevi sona erdiğinde boşaltılmak şartı ile tahsis edilmiştir. Davacının halen Alay Komutanlığı sıfatı devam ettiğine göre konut tahsisinde belirtilen şarttan başka bir gerekçe ile konutun tahliyesinin istenmesi TSK.Konut Yönergesinin yukarıda belirtilen hükümlerine aykırı olacaktır. 
(AYİM.1.D.29.1.2002;E.2001/898,K.2002/231) 

 

 

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takibin aşamaları ve avantajları nedir?

Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip ile genel haciz yoluyla takip

24-09-2019

Sözleşmeli Subay Nasbı

Emsal Karar 1Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönergesinin (JGY51-10) Üçüncü Bölüm 1

13-10-2019

Diploma Verilmemesi

Emsal Karar 14566 Sayılı Harp Okulları Kanununda, okuldan çıkarılan öğrencilere Lise

12-10-2019