Rezervden Borç Verme Çekme

Emsal Karar 1

Oyak üyeliğinde 28 yılını dolduran davacının, kurumdaki rezervinden %20 borç çekmesi nedeniyle kurumca %6 faiz tahakkuk ettirilmesinde hukuka aykırılık görülmemiştir. 

Davacıya emekli olmasından önce; rezervinin belli bir orana kadar kendisine verilmesini öngören genel kurul kararı kuruma yarar sağlamaktan çok üyelerine, dava konusu olayda da davacıya yarar sağlamak amacıyla alınmış kararlar olup, bu rizikoyu yüklenen kuruma rezervlerinin bir miktarını alan üyelerin % 6 gibi düşük bir faiz ödemeleri; sağlayacakları yararı ortadan kaldırmayacaktır. Zira bu paranın OYAK bünyesinde kalması halinde işletilmesi suretiyle davalı kuruma sağlayacağı gelirin, % 6 faizle üyelere verilmesi halinde getireceği gelirden daha fazla olacağı anlaşılmaktadır. 

OYAK’nun gelir kaynaklarını işletip değerlendirmesi, ancak söz konusu kaynakların kendi tasarrufu altında olması ile kaimdir. Bir başka deyişle davacının rezervinin % 70 inin kendisine verilmesi örneğinde olduğu gibi bu kaynaklardan çekilen para miktarı kadar OYAK’nun işletmeye esas olacak parası azalacak ve çekilen para alanın tasarruf alanına girecektir. O halde aldığı günden itibaren bu parayı davacı (veya alan) işletecek veya değerlendirecektir. Değerlendirilen miktar kadar, parayı tasarrufunda bulunduran kazançlı çıkacak , parayı veren ise karşı tarafın sağladığı yarardan mahrum kalacaktır. Bu durumda davacının OYAK’dan aldığı miktara aldığı günden itibaren emekliliğinde yasal yardım ve kar payı verilmemesi, eşyanın tabiatına ve sosyal ekonomik gerçeklere ve de hukukun genel ilkelerine uygun bir uygulama biçimidir. 

Emsali OYAK üyelerinden daha önce OYAK’dan rezervinin bir kısmını almak suretiyle onlardan önce yarar sağlayan bir üyenin % 6 faiz ödemesinin kararlaştırılmış bulunmasının ekonomi ve hukuk kurallarına uygun bulunduğu, davacının serbest iradesi ile imzalayarak hukuk aleminde hayatiyet kazanmasına neden olduğu bir sözleşmenin hükümlerine uygun davranmasının hakkaniyet ve hüsnüniyet kurallarının kaçınılmaz bir sonucu olduğu kanaatine varılmıştır.

(AYİM.Drl.Krl.24.5.2001;E.2001/23,K.2001/56)

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Sicilde Tebliğ Yokluğu ve Süre İlişkisi

Emsal Karar 1ÖZETİ: Sicil işlemlerinde ilgililere yazılı bildirim yapılmadığından dava açma

03-12-2019

Lojmandan Tahliye İşlemi

Emsal Karar 1Davacının lojmanda 5 yıllık oturma süresi sonunda, dört adet

13-10-2019

Anayasal önem kriteri nasıl uygulanmaktadır?

Anayasa Mahkemesi, Anayasa’nın uygulanması, yorumlanması veya temel hakların kapsamının ve sınırlarının

28-11-2019