Başarısızlık Nedeniyle Okuldan Çıkarılma

Emsal Karar 1

İdare tarafından takip ve kontrolü yapılan davacının intihara meyletme, sosyal çevreden uzaklaşma, verimli olamama gibi yansımaları olan psikolojik rahatsızlığı olduğu bilinmesine rağmen sağlık işlemleri sonucu beklenmeden, akademik başarısızlık nedeniyle tesis edilen çıkarılma işlemi sebep unsuru yönünden hukuka aykırılıkla sakatlanmıştır.

(AYİM 2.D., 30.05.2007; E. 2006/1160, K. 2007/503) 

Emsal Karar 2

Bilirkişi raporu doğrultusunda davacının almış olduğu notlara itibar edilerek, not karşılığının hangi başarı harflerine  tekabül   ettiği davalı   idareden  AYİM 2 nci Dairesinin 07 Haziran 2006 tarih ve Gensek No:2005/2257, E.2006/17  sayılı ara kararı ile sorulmuş, Hava Harp Okulu Komutanlığının 26 Haziran 2006 gün ve DİS.SB.:2006/1128 sayılı yazısı ile “Dosya İşleme ve Organizasyonu” dersinden 66 (altmışaltı) puan CB, “İşletim Sistemleri” dersinden 50 (elli) puan DD başarı harflerine tekabül ettiği bildirildiğinden; davacı ………….’nın her iki dersten de başarısız olduğu sonucuna varılarak, davalı idare tarafından davacı hakkında 4566 sayılı Harp Okulları Kanununun 38 nci maddesi ve Harp Okulları Yönetmeliğinin 62 nci madde c fıkrası uyarınca tesis edilen Hava Harp Okullarından ilişiğinin kesilmesi işleminin hukuka ve mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır. 

(AYİM 2.D., 05.07.2006; E.2006/17, K.2006/709) 

Avukata Sor!