Astsubaylıktan Subaylığa Nasıp

Emsal Karar 1

Davacının, 59 ncu dönem Tank Subay Kursunu 15.07.2005 tarihinde başarı ile bitirmesi sonucu 926 sayılı Kanunun 109 ncu maddesi hükmü gereğince 15.07.2005 tarihinden geçerli olarak astsubaylıktan subaylığa nasbedildiği, sicili teğmenliğe nasbedildiği yıl esas alınarak (2005-Astsb.4) olarak belirlendiği, okul ve kursta geçen süreleri teğmenlik bekleme süresinden sayılarak teğmenlik nasbı 13.09.2004 tarihine götürüldüğü, böylelikle davacının 2004 yılı Harp Okulu Mezunu teğmenler ile emsal duruma getirildiği ve bu bağlamda davacının hukuki yönden herhangi bir hak kaybının bulunmadığı , davacıya verilen sicil numarasının tespitinin daha önceki personele uygulandığı gibi yürütüldüğü ve davacının  bu talebinin hukuki dayanaktan yoksun olduğu görülmektedir.

(AYİM 1.D., 16.05.2006; E.2006/16, K.2006/450) 

Emsal Karar 2

926 Sayılı Kanunun 35/f  maddesinde davacının statüsündeki  personelin durumunun düzenlendiği ve davacı hakkında işlem tarihinde yürürlükte olan bu kanun uyarınca mevzuata uygun olarak işlem tesis edildiği anlaşıldığından davacı Subayın nasıp düzeltilmesi gerektiği iddiasına itibar edilmemiştir. 

Davacının durumunu değerlendirdiğimizde 1996 yılında Fakülteden mezun olduğu, 1998 yılında 926 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi kapsamında Subaylığa müracaat ettiği yapılan sınavda başarısız olduğu, şayet bu sınavda başarılı olup Subaylığa nasbedilseydi, ancak bu takdirde nasıp tarihinin o dönemde yürürlükte olan 926 sayılı Kanunun 35/f maddesi uyarınca Subaylık için müracaat ettiği ayın son gününe götürüleceği, ancak davacı sınavda başarısız olduğu için buna olanak bulunmadığı, bu arada 926 sayılı Kanunun 35/f maddesinin 21.7.2000 tarih ve 607 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirildiği ve bu düzenleyici tasarrufun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygulanacağı ve ilgililer için hüküm doğuracağı, davacının da bu değişiklikten sonraki bir tarihte 24.4.2001 tarihinde Subaylığa nasbedildiği ve hakkında yürürlükteki mevzuat hükümlerinin uygulandığı ve Subaylığa nasıp tarihinin 24.4.2001, kademe ilerlemesi veya üst rütbeye yükselmesi işlemlerinde esas olacak nasıp tarihinin ise 30.8.2001 olduğu, davacının 1998 yılındaki Subaylık başvurusunun, 2001 yılındaki Subaylığa nasbında, nasıp tarihinin 1998 yılına götürülmesi konusunda bir hak doğurmayacağı, bir kazanılmış hakkında söz konusu olmadığı, Uzman Jandarma iken Astsubaylığa geçen personelin, Astsubaylığa nasbında uzmanlıkta geçen sürelerin dikkate alınmasının, davacının durumuyla benzer olmadığı ve davacı için bir hak doğurmayacağı bu hükümlerin davacı için kıyasen uygulanmasına olanak bulunmadığı, Anayasanın 128 nci maddesi uyarınca özlük haklarının kanunla düzenleneceği ve 926 sayılı Kanunun 35-f maddesinde davacının statüsündeki personelin durumunun düzenlendiği ve davacı hakkında işlem tarihinde yürürlükte olan bu kanun uyarınca mevzuata uygun olarak işlem tesis edildiği, davacı hakkında tesis edilen işlemde herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı anlaşılmıştır.  

(AYİM 1.D. 18.2.2003; E.2003/117, K.2003/252) 

 

Avukata Sor!