Yasadışı , Siyasi, Yıkıcı , İrticai , Bölücü İdeolojik Görüşleri Benimsemesi Nedeniyle Okuldan Çıkarılma

Emsal Karar 1

 Maltepe Askeri Lisesi öğrencisi iken irticai görüş yanlısı kişilerin ikamet ettiği bir eve yapılan baskında evde yakalanan davacının askeri öğrencilikle ilişiğinin kesilmesinde hukuka aykırı bir yön bulunmamıştır. 

Dava dosyasında mevcut bilgi ve belgelerin incelenmesinden; davacının oğlu .............................’un 1998-1999 Eğitim ve öğretim yılında Maltepe Askeri Lisesi Hazırlık Sınıfında öğretime başladığı, 13 Mart 1999 tarihinde irticai görüş yanlısı kişilerin ikamet ettiği eve yapılan baskın sırasında evde yakalandığı, bu olay üzerinde 16 Mart 1999 tarihinde Okul Disiplin Kurulunun toplanarak bilgi ve belgeleri inceleyerek ASKERİ ÖĞRENCİLİKLE İLİŞİĞİNİN KESİLDİĞİ, bu durumun kendisine 25.3.1999 tarihinde tebliği edildiği, davacının oğluna velayeten okuldan çıkarılma işleminin iptali ve manevi tazminat talebi ile iş bu davayı açtığı anlaşılmıştır. 

Davalı idare tarafından gönderilen belgelerin incelenmesinden, Maltepe Askeri Lisesi Hazırlık sınıfında öğrenci olan .............................’un yukarıdaki mevzuat gereğince askeri öğrencilikle bağdaşmayacak hal ve kapsama girdiği, bu durumun amirleri tarafından tespit edilerek Disiplin Kuruluna sevk edildiği ve okuldan çıkarıldığı, bu kararın K.K.K. tarafından onaylandığı anlaşıldığından yapılan işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmamıştır.  
Dava konusu işlem tüm unsurları ile hukuka ve mevzuata uygun bulunduğundan davacının bu işlemden dolayı talep ettiği manevi tazminatta haklılık unsuru bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

(AYİM. 2.D. 29.12.1999; E. 1999/386, K. 1999/799)

Emsal Karar 2

 Jandarma Astsubay Sınıf Okulu öğrencisi iken yasa dışı bir sol örgütün sempatizanı olduğu anlaşılan davacının, Okul Disiplin Kurulu Kararıyla okuldan çıkarılması hukuka uyarlıdır. 

(AYİM. 2.D. 1.11.1999; E. 1999/346, K. 1999/625) 

Avukata Sor!


Diğer Başlıklar

Fiili Hizmet Süresi

Emsal Karar 1Fiili hizmet süresi hesaplanırken, 5434 Sayılı Kanunun 3 ncü

25-12-2019

Terekenin hesaplanmasında terekeden çıkarılacak değerler nelerdir?

Terekeden çıkarılacak değerler çıkarılır? Mirasbırakanın borçları, Mirasbırakanın cenaze giderleri, Mirasbırakanın ölümünden sonra sulh mahkemesi

25-09-2019

Analık sigortasında kimlere yardım yapılır?

Kimlere yardım yapılıyor? Sigortalı kadına Sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşine Kendi çalışmasından dolayı gelir

15-09-2019