"POMEM Öğrencisi Olamaz" Şeklinde Sağlık Raporu Alan Polis Adayı Hakkında Emsal Karar

"Pomem Öğrencisi Olamaz" Şeklinde Sağlık Raporu Alan Polis Adayı Hakkında Emsal Karar
 
Elmadağ Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezine 22. Dönem  kaydı yapılan müvekkilin, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği uyarınca sevkedildiği DR. Hulusi Alataş Elmadağ Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu'nun 28.8.2018 tarihli raporunda  "İlgili okul öğrenci adayı olur" raporu üzerine, sağlık durumu yeniden değerlenmek üzere Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği,  Hastane sağlık kurulunun raporunda "POMEM öğrencisi olamaz" yönünde tıbbi kanaat bildirildiği, Sağlık Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme neticesi müvekkilin öğrenci olamayacağına karar verildiği ve Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği'nin 17 nci maddesi uyarınca  Polis Meslek Eğitim Merkezinden ilişiğinin kesilmesi üzerine açılan davada idare mahkemesi tarafından verilen karar aşağıda yer almkatadır.
 
DAVACI : 
VEKİLLERİ : AV. SARPER ALPTEKİN    
  AV. MEHMET KUTLUAY IŞIK
 
DAVALI : EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA
VEKİLİ :  
 
DAVANIN ÖZETİ :  22. Dönem POMEM öğrencisi olarak Elmadağ Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezine geçici kaydı yapılan davacı tarafından, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği Ek-3-6-A maddesi uyarınca okulu ile ilişiğinin kesilmesine ilişkin işlemin; haksız ve hukuka aykırı olduğu, öğrenci olmasına engel bir sağlık sorunu bulunmadığı ileri sürülerek iptali istenilmektedir. 
SAVUNMANIN ÖZETİ : Davacının Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nin Ek-3-6-A maddesinde düzenlenen sağlık şartlarını taşımadığının yapılan sağlık muayenesinde anlaşıldığı, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı beyan edilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
 
TÜRK  MİLLETİ  ADINA
Karar veren Ankara 15. İdare Mahkemesi'nce dava dosyası incelendi, gereği görüşüldü. Dava dosyasının tekemmül ettiği görüldüğünden, davacının yürütmenin durdurulması yönündeki talebi hakkında yeniden bir karar verilmeksizin esâsa geçildi.
 Dava; Polis Meslek Eğitim Merkezine 22. Dönem geçici kaydı yapılan davacının, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nin EK-3-6-A maddesi uyarınca öğrencilikle ilişiğinin kesilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
 
......
 
Dava dosyasının incelenmesinden, Elmadağ Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezine 22. Dönem geçici kaydı yapılan davacının, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği uyarınca sevkedildiği DR. Hulusi Alataş Elmadağ Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu'nun 28.8.2018 tarihli raporunda "kulak burun boğaz" hanesinde yer verilen "Solda SSO normal, Sağda SSO 68 DB, SAĞLAM" teşhisi ve "İlgili okul öğrenci adayı olur" raporu üzerine, sağlık durumu yeniden değerlenmek üzere Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği, Anılan Hastane sağlık kurulunun 12.12.2018 tarihli ve 1861 sayılı raporunda "Bilateral TM intakt doğal odyo; sağ 72-68 DB. Sol 10-5 DB. Sağda orta ileri derecede snik, madde 6-A 1 f c' e uymaktadır" teşhisi ile "POMEM öğrencisi olamaz" yönünde tıbbi kanaat bildirildiği, Sağlık Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme neticesi davacının öğrenci olamayacağına karar verildiği ve Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği'nin 17 nci maddesi uyarınca  Polis Meslek Eğitim Merkezinden ilişiğinin kesildiği, işlemin tebliği üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Uyuşmazlıkta, Mahkememizin 9.5.2019 tarihli ara kararı ile davacı Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nin EK-3-6-A maddesi gereğince gerekli tıbbi muayenesi yapılmak üzere hakem hastane olarak belirlenen Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiş ve anılan Hastane sağlık kurulunca tanzîm edilen  27.6.2019 tarihli ve 6650 sayılı raporda; "Herhangi bir problemi olmayan hastanın yapılan muayenesinde bilauricula ve DKY doğal, Bil.TM İntakt, SSO (Geah 25.6.2019-8502-ZY) Sağ 8/-DB Sol 5/-DB SSO (Eşik Tekrarı 26.6.2019-B) sağ 7/-DB, Sol 5/-DB" teşhisi ile "ETSŞY'ne göre sağlam kabul edilir. POMEM öğrencisi olur" yönünde tıbbi kanaat bildirilmiştir. 
 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesince düzenlenen ve  dava konusu işleme dayanak oluşturan sağlık kurulu raporunda   " ... Sağda orta ileri derecede snik, madde 6-A 1 f c' e uymaktadır" teşhisi ile "POMEM öğrencisi olamaz" şeklinde tıbbi kanaat bildirildiği, Mahkememizce hakem hastane olarak belirlenerek davacının sevk edildiği, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık kurulunca tanzîm edilen raporda ise; "Herhangi bir problemi olmayan hastanın yapılan muayenesinde bilauricula ve DKY doğal, Bil.TM İntakt, SSO.. Sağ 8/-DB Sol 5/-DB SSO ... sağ 7/-DB, Sol 5/-DB" teşhisi ile "ETSŞY'ne göre sağlam kabul edilir. POMEM öğrencisi olur" yönünde tıbbi kanaat bildirildiği anlaşılmakla, ilk raporda,  "ileri derecede snik" teşhisi yer alırken, ikinci raporda bariz bir farklılık oluşturacak şekilde, davacıdan  "Herhangi bir problemi olmayan hasta" olarak bahsedilmesi açıklamaya muhtaç bir çelişki olarak görüldüğünden, Mahkememizin 20.8.2019 tarihli ara kararı ile yeniden bir rapor alınmak üzere davacı hakem hastane olarak belirlenen Ankara Şehir Hastanesi'ne gönderilmiştir. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesince tanzîm edilen 18.9.2019 tarihli ve 2.867 sayılı sağlık kurulu raporu ile "ETSŞY EK-3, 6-D-1'E Uyar POMEM Öğrencisi Olamaz" yönünde görüş bildirilmiştir.
Mahkememizce davacının sağlık durumuna ilişkin toplam 4 adet sağlık kurulu raporu alındığı bunlardan ikisinde "POMEM Öğrencisi Olur", ikisinde de "POMEM Öğrencisi Olamaz" yönünde kanaat bildirildiği görüldüğünden, davacı bir kez daha hakem hastane olarak belirlenen Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine gönderilmiş, anılan Hastanece kulak burun boğaz yönünden tanzîm edilen 5.12.2019 tarihli ve 156003 sayılı durum bildirir raporda "Fizik muayene doğal, otoskopik muayene bilateral kulak zarı intakt doğal, rinoskopik arterial doğal ... Bilateral işitmesi normaldir. ...  Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre Ek-3-6-A maddesine uygundur. POMEM öğrencisi olabilir" yönünde kanaat bildirilmiştir.
Bu durumda; polis meslek eğitim merkezi öğrencisi olabilmesi için lâzım gelen sağlık şartlarını taşıdığı 3 ayrı hastane sağlık kurulu raporu ile tespit ve tevsîk edilen davacının, okulu ile ilişiğinin kesilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 358,70 TL  yargılama giderinin ve A.A.Ü.T. uyarınca belirlenen 1.362,00 TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesini müteakip davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden başlamak üzere 30 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere.../2019 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.
 
 
Başkan                                                    Üye                                                       Üye
 
 
 
 
 
 
 

 

 1. F. d. 18-11-2021

  d44/f4 askeriye tanı olarak gitelman sendromu tanısı konularak muaf oldum kalıtsal genetik olarak adlandırılıyor ama 1 yıldır takip sürecimde herhangi bir rahatsızlığım bulunmuyor polis adayı olduğum için sormak istedim bu tanı sıkıntı çıkartırmı cevaplarsanız teşekkür ederim

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @F. d.18-11-2021

   Evet, engel bir durumdur.

  M.D. 18-11-2021

  Merhaba 23.donem psikiyatri sebebi ile okuldan atildim dava açtım bu sene kazandim 27.donem pomeme geri döndüm ilac geçmişim temiz olmasına rağmen psikiyatri c dilimi verdi öğrenci olamaz diyor şimdi tekrardan dava mi açmam gerekiyor

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @M.D.18-11-2021

   Evet, dava açmanız gerekiyor.

  B.A. 12-11-2021

  Merhaba pomem adayıyım 23 derece skolyoz olduğumu öğrendim fakat duruşumda eğrilik yok dışardan sağlığımı zorlayacak bir durumda yok pomemi kazandığımda dava açıp kazanma ihtimali olur mu ? Gerçekten meslekte yer almayı istiyorum ameliyat zor ve uzun bir süreç iyileşme süreci olarakta şuan günlük hayatımı etkilemeyecek boyutta sağlam kararı verilme ihtimali olabilir mi?

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @B.A.12-11-2021

   Yönetmeliğe göre  0-10 derece arası skolyoz sağlam kabul edilmektedir.

  Taner 01-10-2021

  İyi günler . Ben 26. Dönem Pomem\\\\'i kazandım eğitime başladım eğitime başladıktan sonra aldırılan genel sağlık raporunda sol böbrek 11 sağ böbrek 8 cm ayrıca sağ böbreğin perfüzyon ve konsantrasyon fonksiyonu azalmış ve gecikmiş olarak çıktı.Eğitim süresince dosyam birkaç defa Sağlık Daireye gönderildi ama olmsuz veya olumlu olarak sonuçlandırılmadı.Bu şekilde eğitimi tamamladım ama dosyam sonuçlanmadığı için mezun olamadım..Son olarak Ankara Şehir Hastanesine sevk edildim.Orda da böbrek boyutları aynı çıktı,ayrıca sol böbrek %57 sağ böbrek %43 çalışma performansı olarak belirlendi.Heyet polikliniği olan nefroloji ve üroloji doktorları bu durumun sağlığına bi zararı yok diyerek pomem olur yazdılar ama heyet bu durumu yönetmeliğin C diliminde belirtilen atrofik ve hipoplazik böbrek ile ilişkilendirerek pomem olmaz kararı verdi.Bu nedenle yüksek ihtimalle ilişiğim kesilecek.Dosya hala Polis Akademisi Sağlık Dairede 3 ay oldu hala dosyam gelmedi.İlişiğim kesildikten sonra Dava açsam kazanma ihtimalim nedir bu konu hakkında bilgi verebilir misiniz şimdiden teşekkür ederim.

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Taner01-10-2021

   İlişik kesilme işlemine karşı iptal davası açılması gerekmektedir. Ayrıca tazminat davası açma hakkınız da bulunmaktadır.

  M. S. 29-07-2021

  Öncelikle merhabalar, Paem 5 öğrencisi iken böbrek taşı teşhisi nedeniyle okuldan ilişiğim kesildi. Daha sonra idare mahkemesinden yd talepli iptal davası açtım. Mahkeme yd kararı vermeden sürece devam etti. 11-12 ay sonra iptal kararı vererek okula kaydım yapıldı. \\\\r\\\\nŞimdi 2 sorum olacak;\\\\r\\\\n1)Eğitm öğretim başlatıcağı zaman okul tarafından eğitime çağırılacağım söyleniyor. Okula ilk kez kayıt yaparken almış olduğum sağlık raporu ve mahkeme tarafından aldırılan sağlık raporu yerine yeni eğitim döneminde de sağlık kurulu raporu istemeleri hukuka aykırı değil midir? \\\\r\\\\n2) Mahkemeden almış kazanmış olduğum iptal davası neticesinde, kendi devrelerimden oldukça gerideyim. Onlar mesleğe başlayalı 4-5 ay oluyor. Benim daha eğitim sürecim bile başlamadı. Eğitimle beraber nerden baksanız 1.5-2 yılı bulacak benim mesleğe başlamam. Haliyle hem kendi devrelerimden kıdem kaynım oluyor hemde göreve geç başlayacağım için 1.5-2 yıllık gibi bir maaş kaynım oluyor. Bu durum hakkında TAZMİNAT DAVASI AÇABİLİR MİYİM? \\\\r\\\\nAçabilirsek eğer kazanma şansımız nedir?

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @M. S.29-07-2021

   Geriye dönük maaşlar için tam yargı davası açabilirsiniz. Ayrıca nasıp düzeltme, geriye dönük  SGK ödemeleri ve diğer özlük - mali haklarınızı talep edebilirsiniz. Kabul edilmediği takdirde dava açabilirsiniz. Benzer durumlara yönelik emsal kararlar bulunmaktadır.

   Emniyet Genel Müdürlüğü,  girişte alınan sağlık raporlarının  süresi 6 ayı geçtiği takdirde mahkeme kararına rağmen tekrar sağlık raporu istemektedir. Olumsuz bir durum olması halinde dava açılması gerekir.

  Mehmet keset 13-05-2021

  Avukat hanim kesin kayit emniyet yapmiyo donem sonuna kadar hep ancak okula giris yonetmeliginde okula kesin kaydi yapilan ogrencilere polis akademesince hazirlanmis ogrenci kimlik kartlati verilir deniyor. Bu durum kesin kayitli olmamizi saglarmi egitimin 11 ayi ilisigim kesildi gecici kayitli gosterildim

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @Mehmet keset13-05-2021

   Öğrenci kimlik kartının düzenlenmesi kesin kayıt yapıldığına dair bir karine değildir.  Okula girişte alınan sağlık kurulu raporunuz,  Sağlık Daire Başkanlığı tarafından onaylandığı zaman kesin kaydınız yapılmış olur. Onaylanma süresi erken olduğu gibi mezuniyete çok yakın bir sürede de olabilir. Ancak bu durumun hukuka uygun olmadığını değerlendiriyoruz. Çok zor ve ağır şartlarda eğitim gören  bir adayın, mezuniyetine çok az bir süre kala,  okula girişte alınan sağlık raporunun hatalı olması sebebiyle ilişiğinin kesilmesi hakkaniyetli değildir. Bu durumda adayın herhangi bir kusuru bulunmamaktadır.

  ayşegül köse 15-04-2021

  sag pelvik bobrek mahkeme kanıp polıs olur muyum

  • Alptekin & Işık & Özer Hukuk Bürosu @ayşegül köse15-04-2021

   Kesin kaydınız yapıldıkltan sonra adaylığınız sonlandırıldı ise mahkemeden olumlu sonuç alabilirisiniz. Ancak geçici kaydınız varsa öğrenciliğe engel bir haldir.

Avukata Sor!


Kategoriler

Diğer Başlıklar

UZMAN ERBAŞLARIN SAĞLIK NEDENİYLE SÖZLEŞMELERİNİN FESHEDİLMESİ VE SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEN UZMAN ERBAŞLARIN HAKLARI

UZMAN ERBAŞLARIN SAĞLIK NEDENİYLE SÖZLEŞMELERİNİN FESHEDİLMESİ VE SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEN UZMAN ERBAŞLARIN

02-12-2021

SUBAY TEMEL EĞİTİMİNDEN BAŞARISIZ OLDUĞU GEREKÇESİYLE İLİŞİĞİ KESİLEN MUVAZZAF SUBAY ADAYI HAKKINDA EMSAL KARAR

SUBAY TEMEL EĞİTİMİNDEN BAŞARISIZ OLDUĞU GEREKÇESİYLE İLİŞİĞİ KESİLEN MUVAZZAF SUBAY ADAYI

13-02-2022