"POMEM Öğrencisi Olamaz" Şeklinde Sağlık Raporu Alan Polis Adayı Hakkında Emsal Karar

"Pomem Öğrencisi Olamaz" Şeklinde Sağlık Raporu Alan Polis Adayı Hakkında Emsal Karar
 
Elmadağ Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezine 22. Dönem  kaydı yapılan müvekkilin, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği uyarınca sevkedildiği DR. Hulusi Alataş Elmadağ Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu'nun 28.8.2018 tarihli raporunda  "İlgili okul öğrenci adayı olur" raporu üzerine, sağlık durumu yeniden değerlenmek üzere Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği,  Hastane sağlık kurulunun raporunda "POMEM öğrencisi olamaz" yönünde tıbbi kanaat bildirildiği, Sağlık Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme neticesi müvekkilin öğrenci olamayacağına karar verildiği ve Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği'nin 17 nci maddesi uyarınca  Polis Meslek Eğitim Merkezinden ilişiğinin kesilmesi üzerine açılan davada idare mahkemesi tarafından verilen karar aşağıda yer almkatadır.
 
DAVACI : 
VEKİLLERİ : AV. SARPER ALPTEKİN    
  AV. MEHMET KUTLUAY IŞIK
 
DAVALI : EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA
VEKİLİ :  
 
DAVANIN ÖZETİ :  22. Dönem POMEM öğrencisi olarak Elmadağ Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezine geçici kaydı yapılan davacı tarafından, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği Ek-3-6-A maddesi uyarınca okulu ile ilişiğinin kesilmesine ilişkin işlemin; haksız ve hukuka aykırı olduğu, öğrenci olmasına engel bir sağlık sorunu bulunmadığı ileri sürülerek iptali istenilmektedir. 
SAVUNMANIN ÖZETİ : Davacının Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nin Ek-3-6-A maddesinde düzenlenen sağlık şartlarını taşımadığının yapılan sağlık muayenesinde anlaşıldığı, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı beyan edilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.
 
TÜRK  MİLLETİ  ADINA
Karar veren Ankara 15. İdare Mahkemesi'nce dava dosyası incelendi, gereği görüşüldü. Dava dosyasının tekemmül ettiği görüldüğünden, davacının yürütmenin durdurulması yönündeki talebi hakkında yeniden bir karar verilmeksizin esâsa geçildi.
 Dava; Polis Meslek Eğitim Merkezine 22. Dönem geçici kaydı yapılan davacının, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nin EK-3-6-A maddesi uyarınca öğrencilikle ilişiğinin kesilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.
 
......
 
Dava dosyasının incelenmesinden, Elmadağ Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezine 22. Dönem geçici kaydı yapılan davacının, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği uyarınca sevkedildiği DR. Hulusi Alataş Elmadağ Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu'nun 28.8.2018 tarihli raporunda "kulak burun boğaz" hanesinde yer verilen "Solda SSO normal, Sağda SSO 68 DB, SAĞLAM" teşhisi ve "İlgili okul öğrenci adayı olur" raporu üzerine, sağlık durumu yeniden değerlenmek üzere Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği, Anılan Hastane sağlık kurulunun 12.12.2018 tarihli ve 1861 sayılı raporunda "Bilateral TM intakt doğal odyo; sağ 72-68 DB. Sol 10-5 DB. Sağda orta ileri derecede snik, madde 6-A 1 f c' e uymaktadır" teşhisi ile "POMEM öğrencisi olamaz" yönünde tıbbi kanaat bildirildiği, Sağlık Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme neticesi davacının öğrenci olamayacağına karar verildiği ve Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği'nin 17 nci maddesi uyarınca  Polis Meslek Eğitim Merkezinden ilişiğinin kesildiği, işlemin tebliği üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
Uyuşmazlıkta, Mahkememizin 9.5.2019 tarihli ara kararı ile davacı Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nin EK-3-6-A maddesi gereğince gerekli tıbbi muayenesi yapılmak üzere hakem hastane olarak belirlenen Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiş ve anılan Hastane sağlık kurulunca tanzîm edilen  27.6.2019 tarihli ve 6650 sayılı raporda; "Herhangi bir problemi olmayan hastanın yapılan muayenesinde bilauricula ve DKY doğal, Bil.TM İntakt, SSO (Geah 25.6.2019-8502-ZY) Sağ 8/-DB Sol 5/-DB SSO (Eşik Tekrarı 26.6.2019-B) sağ 7/-DB, Sol 5/-DB" teşhisi ile "ETSŞY'ne göre sağlam kabul edilir. POMEM öğrencisi olur" yönünde tıbbi kanaat bildirilmiştir. 
 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesince düzenlenen ve  dava konusu işleme dayanak oluşturan sağlık kurulu raporunda   " ... Sağda orta ileri derecede snik, madde 6-A 1 f c' e uymaktadır" teşhisi ile "POMEM öğrencisi olamaz" şeklinde tıbbi kanaat bildirildiği, Mahkememizce hakem hastane olarak belirlenerek davacının sevk edildiği, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık kurulunca tanzîm edilen raporda ise; "Herhangi bir problemi olmayan hastanın yapılan muayenesinde bilauricula ve DKY doğal, Bil.TM İntakt, SSO.. Sağ 8/-DB Sol 5/-DB SSO ... sağ 7/-DB, Sol 5/-DB" teşhisi ile "ETSŞY'ne göre sağlam kabul edilir. POMEM öğrencisi olur" yönünde tıbbi kanaat bildirildiği anlaşılmakla, ilk raporda,  "ileri derecede snik" teşhisi yer alırken, ikinci raporda bariz bir farklılık oluşturacak şekilde, davacıdan  "Herhangi bir problemi olmayan hasta" olarak bahsedilmesi açıklamaya muhtaç bir çelişki olarak görüldüğünden, Mahkememizin 20.8.2019 tarihli ara kararı ile yeniden bir rapor alınmak üzere davacı hakem hastane olarak belirlenen Ankara Şehir Hastanesi'ne gönderilmiştir. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesince tanzîm edilen 18.9.2019 tarihli ve 2.867 sayılı sağlık kurulu raporu ile "ETSŞY EK-3, 6-D-1'E Uyar POMEM Öğrencisi Olamaz" yönünde görüş bildirilmiştir.
Mahkememizce davacının sağlık durumuna ilişkin toplam 4 adet sağlık kurulu raporu alındığı bunlardan ikisinde "POMEM Öğrencisi Olur", ikisinde de "POMEM Öğrencisi Olamaz" yönünde kanaat bildirildiği görüldüğünden, davacı bir kez daha hakem hastane olarak belirlenen Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine gönderilmiş, anılan Hastanece kulak burun boğaz yönünden tanzîm edilen 5.12.2019 tarihli ve 156003 sayılı durum bildirir raporda "Fizik muayene doğal, otoskopik muayene bilateral kulak zarı intakt doğal, rinoskopik arterial doğal ... Bilateral işitmesi normaldir. ...  Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre Ek-3-6-A maddesine uygundur. POMEM öğrencisi olabilir" yönünde kanaat bildirilmiştir.
Bu durumda; polis meslek eğitim merkezi öğrencisi olabilmesi için lâzım gelen sağlık şartlarını taşıdığı 3 ayrı hastane sağlık kurulu raporu ile tespit ve tevsîk edilen davacının, okulu ile ilişiğinin kesilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan 358,70 TL  yargılama giderinin ve A.A.Ü.T. uyarınca belirlenen 1.362,00 TL vekalet ücretinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesini müteakip davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden başlamak üzere 30 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesinde istinaf yolu açık olmak üzere.../2019 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.
 
 
Başkan                                                    Üye                                                       Üye
 
 
 
 
 
 
 

 

Dökümanlar