Denizaltı , Dalgıç , Kurbağa Adam Tazminatı

Emsal Karar 1

5085 sayılı Kanun 17.02.2004 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiğinden, geriye yönelik uygulanacağına dair bir hüküm bulunmadığından, davacıya yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren deniz altıcılık hizmet tazminatı ödenmesinde hukuka aykırılık yoktur.

5085 sayılı Kanunun yürürlük maddesini öngören 15 nci maddesi, “ Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer” hükmüne amir olup, yukarıda belirtildiği üzere söz konusu kanun da 17.02.2004 tarihli resmi gazetede yayınlanmakla 17.02.2004 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bilindiği üzere, aksine bir hüküm bulunmadığı sürece kanunların geriye yürümezliği ilkesi hukukun genel prensiplerinden olup bunun istisnasını yine kanunun yürürlük tarihini geriye götürmesi oluşturmaktadır. 5085 sayılı kanun da yürürlük tarihini yayımlanmış olduğu 17.02.2004 tarihi olarak  belirlemiş bulunmaktadır. Bu itibarla davacıya göreve başladığı 26.07.1999 tarihinden 17.02.2004 tarihine kadarki dönem içerisinde denizaltıcılık hizmet tazminatı ödenmesine 2629 sayılı kanunda bu konuda bir oran belirtilmemiş olduğundan yasal imkan bulunmadığı, ancak 5085 sayılı yasa ile yapılan değişiklik uyarınca 17.02.2004 tarihinden itibaren ödeme yapılabildiği göz önüne alındığında idarece tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

(AYİM 3.D., 23.12.2004; E.2004/1090, K.2004/1810) 

Emsal Karar 2

Davacı subayın denizaltı kadrosu olmayan görev yerlerindeki hizmetlerinin denizaltı hizmet süresinden sayılmaması işlemi AYİM kararıyla iptal edildiğinden; iptal kararına konu sürelerin diğer denizaltı hizmet süreleriyle toplanması sonucu içtima eden hizmet yılının 2629 sayılı Kanun’a ekli cetveldeki karşılığı oranında davacıya dalış tazminatı ödenmesi gerekir. 

(AYİM. 2.D. 3.2.1999; E. 1998/759, K. 1999/171) 

 

Avukata Sor!